Sociální práce a aktivity

Sociální práce

Úsek sociální práce a péče pomáhá  klientům s fungováním ve společnosti. Pomáhá chránit práva a zájmy svých klientů a pomáhá s vyřizováním osobních záležitostí. Klientům i žadatelům poskytují sociální pracovnice základní sociální poradenství.  Snaží se vytvářet v Domově otevřené prostředí, které  klienty neizoluje, ale naopak začleňuje do společnosti.

 Sociální práci v Domově seniorů Benešov zajišťují 2 sociální pracovnice a asistentka sociální práce.

Sociální pracovnice mají na starost především následující činnosti:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při obstarávání osobních záležitostí – komunikace s rodinou, blízkými osobami klientů, pomoc při zprostředkování kontaktu s kadeřníkem, pedikérkou, fotografem, asistenčním autem, úřady (pomoc při vyřizování důchodu, změně trvalého pobytu, vyřizování osobních dokladů, příspěvku na péči, průkazů atd.)

Sociální pracovnice poskytují základní sociální poradenství – možnost využití dalších sociálních služeb, informace o příspěvku na péči, důchodech. Jsou schopny poskytnout kontakty na nejrůznější instituce, lékaře, firmy, obchody. Pomáhají zprostředkovat klientovi setkání s potřebnými osobami i doprovod. Dále vedou sociální dokumentaci o klientech. Sepisují s klienty smlouvy a vyhotovují k nim dodatky. Vyhotovují a předávají klientům podklad pro výpočet úhrady a měsíční vyúčtování služeb.

Součástí nabídky Domova seniorů Benešov je založení tzv. „Depozitního účtu klienta“. Klient má možnost si uložit do trezoru Domova své finanční prostředky, kdy pak sociální pracovnice vede depozitní účet, na kterém je zaznamenáván veškerý pohyb peněz. Z tohoto účtu má klient možnost si své peníze kdykoliv vybírat a ukládat, platit z něj léky, nákupy, regulační poplatky, faktury aj. Záleží na rozhodnutí klienta, zda si do trezoru uloží veškeré finanční prostředky nebo jen jejich část.

Celkově Domov seniorů Benešov spolupracuje s rodinami a blízkými osobami klientů, lékaři, praktikanty škol, dobrovolníky, různými institucemi a dalšími poskytovateli zdravotních a sociálních služeb.

Sociální pracovnice společně se zdravotním personálem, pracovnicemi v sociálních službách (tzv. klíčovým pracovníkem) a s klientem vytvářejí individuální plány péče, pravidelně je kontrolují a aktualizují.  

Ergoterapie a fyzioterapeutická činnost

Nabídka „aktivit“ klientům se zvýšenou péčí je zaměřena více na „uspokojování“ jejich fyzických a duchovních potřeb, včetně rozvíjení jejich možností, např. hodnot postoje, tj.
v „nesení“ toho, co člověka-klienta „potkalo“.

Volnočasové programy pro klienty

Domov umožňuje klientům odběr a sledování tisku, tvůrčí práci v erogerapeutické dílně, trénování paměti, kulturní večírky s vlastním programem, knihovnu, kavárnu, sváteční pořady, krátkodobé výlety, besedy, odborné masáže, procvičování jemné motoriky rukou, odpolední poslech hudby, pravidelné mše, vystoupení dětí ze základních škol a promítání filmů.

Pořádáme večírky s programem připravovaným v zájmových kroužcích, máme rozsáhlou výtvarnou činnost s následnými jarmarky, bavíme se i poslechem rozhlasu a televize.

Vlastní počítače lze používat při dodržení obdobných zásad jako při používání televize. Používání vlastních mobilních telefonů je dovoleno v celém Domově.

Klienti, jejichž zdravotní stav to dovoluje, mohou opustit Domov kdykoliv podle svého uvážení.

Nabídka programů pro volný čas klientů probíhá od pondělí do pátku v dopoledních i odpoledních hodinách.

Některé z aktivit si kladou za cíl poskytnout klientovi zábavu, odreagování, některé sledují výrazněji terapeutické záměry.

Do programu Domova jsou zahrnuty i pravidelné skupinové setkávání klientů s ředitelkou Domova.

Nabízené aktivity v našem Domově jsou následující:

  • aktivity v tvořivé dílně
  • pohybové aktivity – pétanque, sportovní hry
  • muzikoterapie
  • trénování paměti
  • společenské události – Kloboukový ples, Hudební zábava, Villaniho slavnosti
  • společné pečení
  • vycházky do města aj.

 

Rozcestník

Informace o cookies na této stránce

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, dále využiváme nezbytně nutné cookies k nastavení tohoto panelu a povolení dynamických Google map. Podrobnější nastavení.

Povolit vše
Zamítnout